Werkgroep 'Gebied RK-kerk'

Bij de avonden over het gebiedsplan is door de deelnemers de wens uitgesproken om het gebied waar nu de RK-kerk staat in te richten als een centraal plein voor iedereen. Een gebied om elkaar te ontmoeten. Een dorpshart waarop verschillende functies worden ondergebracht. Onderdeel van dit project is ook om de Steenweg ter hoogte van dit nieuwe dorpshart verkeersveiliger te maken en een meer aangenaam ‘verblijfsklimaat’ te geven. 

Het doel is om de kerk te slopen, te bekijken of de kerktoren behouden kan blijven en de vrijgekomen ruimte te benutten om een centraal ontmoetingsplein te maken in het dorp. Moerdijker Ronald Helmstrijd maakte hiervoor onderstaande globale schetsen, een uitwerking van de eerder getekende schetsen van Johan Beljaars.

Het terrein wordt ingericht als een centrale ontmoetingsplek. Het hart van het dorp. De eerste ideeën voor de inrichting: een speeltuin met pannakooi, een hardloopbaan waarop in de winter kan worden geschaatst en verschillende fitnesstoestellen. Landschaparchitectenbureau Poelmans Reesink heeft de opdracht gekregen de schetsen uit te werken tot een ontwerp voor het dorpshart. De beslissingsbevoegdheid over de financiering van dit project ligt bij de gemeenteraad.

Op basis van de eerder gestelde kaders zijn er schetsontwerpen gemaakt voor de totale inrichting van het gebied. Uitgangspunt is onder andere dat delen van de kerk blijven staan. De uitvoering verloopt volgens de planning zoals aangegeven tijdens de dorpsavond van 11 mei.          

De inwoners die aan deze werkgroep deelnemen, zijn: Pascal van Valen, Jan Eestermans, André van den Herik, Kees Scheenaard, Ronald Helmstrijd en Piet Jongbloed. De werkgroep presenteerde op 27 oktober jl. de uitgewerkte plannen aan het dorp. Kijk hier voor de presentatie: Presentatie werkgroep 'gebied RK-kerk' 27 oktober 2016