Stank- en geluidshinder

Verbod op ontluchten
Vanaf 1 januari 2015 geldt er een verbod op het ontluchten van schepen op het Hollandsch Diep. Ontluchten houdt in dat tankschepen waarin vluchtige stoffen zijn vervoerd, worden gelucht. De gassen die hierbij vrijkomen veroorzaken geuroverlast.

Snuffelpalen
Op en rondom het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk bevindt zich sinds begin 2013 een ‘eNose netwerk’. Deze eNoses worden ook wel ‘snuffelpalen’ genoemd. Het gaat om 28 stuks. Na een proef van twee jaar is in april 2015 besloten de eNoses een permanente plek te geven.

Deze eNoses brengen onmiddellijk (real time) veranderingen in de luchtkwaliteit in beeld en helpen om de herkomst van de stoffen die vrijkomen te bepalen. Ze meten geen absolute waarden van bepaalde stoffen. Maar door het eNose netwerk verkrijgen we extra informatie voor het opsporen of uitsluiten van stoffen. Het is bovendien een hulpmiddel bij het onderzoek naar geurklachten en het verminderen daarvan. Ook is het een waarschuwingssysteem bij veranderingen in de luchtsamenstelling. 

Het eNose netwerk is een lerend systeem. Dat wil zeggen dat het continue wordt gevuld met gegevens over stoffen en geuren die op en rond het industrieterrein voorkomen. Hoe werkt zo’n systeem nu? Bij een overschrijding van een bepaald (ingesteld) niveau, van een bepaalde stof, gaat er automatisch een signaal naar de klachtendienstmedewerker van de OMWB en eventuele andere deelnemende instanties. De medewerker van de klachtendienst zorgt dat er onderzoek wordt uitgevoerd.

Na een evaluatie is in het voorjaar van 2014 een aantal snuffelpalen verplaatst. Hierdoor is een betere spreiding over het industrieterrein ontstaan. Er zijn bemoedigende voorbeelden van het opsporen van bronnen, onder andere bij ontgassende schepen op het Hollandsch Diep. Het eNose netwerk is geplaatst op initiatief van Provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk, gemeente Strijen, Shell en ATM. Samen bekostigen zij de elektronische neuzen. Op de overzichtskaart is te zien waar de snuffelpalen zich bevinden.

Milieuklachtenlijn
Bij de registratie en afhandeling van milieuklachten is de gemeente Moerdijk aangesloten bij de klachtenregeling van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Iedereen die overlast ervaart (van met name bedrijven) door stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder, kan bellen met de milieuklachtenlijn via 013-2060500. Alle klachten worden geregistreerd. Een medewerker van het klachtenteam onderzoekt wie of wat de veroorzaker of de oorzaak is. Als de oorzaak gevonden is, zoeken we samen met de veroorzaker naar maatregelen om de overlast te stoppen.

Geluidmeter
De provincie, OMWB en de gemeente onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een geluidmeter te plaatsen in het meetstation in de Julianastraat. Om continue geluidmetingen te kunnen verrichten en te bewaken of de normen van de geluidszone niet worden overschreden. Dit zijn echter onderzoeken die over langere periode moeten worden uitgevoerd en geanalyseerd voordat er concrete maatregelen kunnen worden genomen.