Werkgroep 'Openbare ruimte en verkeershinder'

Het sluipverkeer met name van- en op weg naar het haven en industriegebied is al jaren een probleem voor het dorp Moerdijk. Daarnaast is er op een aantal plaatsen de wens tot een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. Met name voor de entree van het dorp vanaf het zuiden. De entree van het dorp is mede bepalend in de beeldvorming over het dorp.

Deze werkgroep houdt zich bezig met plannen om de uitstraling van het dorp te verbeteren door delen van het openbaar gebied op te knappen en de hinder door het sluipverkeer te verminderen. Door de werkgroep is een aantal plaatsen geïnventariseerd waar een kwaliteitsslag wenselijk is. Daarvoor zijn de eerste schetsen gemaakt. De werkgroep heeft gekeken naar ingrepen in het openbaar gebied die tevens een oplossing bieden voor het sluipverkeer. De gemaakte schetsen zijn de basis voor de verdere planvorming. De schetsen worden verder uitgewerkt. Dit gebeurt niet enkel met de dorpstafel, maar ook met de direct omwonenden van de plaatsen waar de maatregelen worden getroffen. De fasering van de uitvoering van de maatregelen wordt zoveel mogelijk afgestemd op het regulier onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte.

De ingrepen in het openbaar gebied richten zich op de volgende maatregelen:

- Afmaken vrij liggend fietspad zuidkant dorp Moerdijk;

- Grintweg, inrichting veilig verkeer;

- Herinrichting Steenweg tussen Havendijk en Kerk;

- Herinrichting Steenweg tussen spoorlijn en kruising JW Frisostraat.

In mei 2016 is de eerste actie vanuit deze werkgroep zichtbaar geworden in de openbare ruimte: het gebied rondom de klokkenstoel aan de Steenweg/Havenkant is opgeknapt. Daarnaast wordt in 2016 de renovatie en herinrichting van de Julianastraat uitgevoerd en het Schapenpad (overgang Julianastraat – Appelzak) aangelegd.

Ook de voorbereidingen voor de renovatie van het zuidelijk deel van de Steenweg en de aanleg van een gescheiden fietspad zijn in gang gezet. Voor de zomervakantie is daarvoor een eerste bijeenkomst geweest met de omwonenden. Op dit moment wordt het gebied nader ingemeten en worden er proefboringen verricht voor het bepalen van de draagkracht van de bodem. Op basis van de gemaakte opmerkingen tijdens de eerste avond voor de vakantie worden nu de schetsen uitgewerkt tot concrete ontwerpen. Deze worden in november 2016 opnieuw aan de omwonenden voorgelegd. Daarna wordt het bestek opgesteld en het project gegund. Planning start werkzaamheden eerste kwartaal 2017.

Deze werkzaamheden dienen tevens als pilot voor het weren van het sluipverkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Steenweg voor een aantal weken gedeeltelijk afgesloten en komt er een doseringssysteem om het in- en uitrijdend verkeer te begeleiden. Dat betekent dat het sluipverkeer wordt geweerd, maar dat ook inwoners van het dorp moeten wachten als zij het dorp in- of uit willen. Na die periode worden de ervaringen gedeeld en komt er een keuze voor een definitieve aanpak voor het sluipverkeer.  

De inwoners die deelnemen in deze werkgroep zijn: Nicole Bartelen, René van Santbergen, Bianca Verstappen-Vaartmans, Henri Tetteroo (Openbare ruimte), Kees Scheenaard, Jan de Visser, Hennie Grauwmans en Michel Holland (Verkeershinder).